نازنین ایرانی و افغانی
از اینکه به وب سیت مژده آسان آمده اید سپاس گزارم. شما یک مدرک کهن تاریخی را میخوانید که بیش از 1840 سال از قدمت آن میگذرد.
برای دریافت مژده آسان به آدرس ایمیل shiraz 19 @ tpg.com.au تماس بگیرید.بهای مژده آسان بدون مخارج پستی 12 دلار است

اگر مایلید که مژده آسان را در کامپیوتر خود داشته باشید. این راه را دنبال کنید


Dear Iranian and Afghan friends, it is great that you are using this website. You are reading an old and ancient document that leaves behind a history of 1840 years. If you would like to receive a printed copy of The Easy Good News please contact shiraz 19 @ tpg.com.au Cost of the book is $12.00 plus postage. If you are in the United States the book is also available from Iranian Christians International.

If you would like to view The Easy Good News on your computer please follow this link.